POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

www.deangelistudio.pl

Obowiązuje od: 15.03.2022r

 

 

§1

Tożsamość administratora danych

 

1.       Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Serwisu i Sklepu online prowadzonego pod nazwą www.deangelistudio.pl jest

Pracownia Krawiecka DeAngelistudio Danuta Ziędalska,

ul.Łąkowa 22/8, 87-100 Toruń

e-mail: deangelisklep.torun@gmail.com

NIP 8791742818,   REGON 520431341

2.       Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§2

Stosowane definicje

 

1.       W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

A.A.a)     Serwis/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.deangelistudio.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość (blog, sklep on-line), kontaktować się z administratorem danych (formularz kontaktowy), składaćry (sklep on-line). zamówienia na produkty  i towa

A.A.b)     Administrator danych osobowych - podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to:

                   Pracownia Krawiecka DeAngelistudio Danuta Ziędalska,

                   ul.Łąkowa 22/8, 87-100 Toruń

A.A.c)      Użytkownik - osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie/Sklepie..

A.A.d)     Dane osobowe - wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3

Cele przetwarzania danych

 

2.         Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach: [usuń te, które nie występują w Twoim przypadku]

A.A.a)      wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. złożenia i realizacji zamówienia w sklepie online, realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zamówienia, w tym gwarancji i rękojmi, etc.

A.A.b)     rejestracji i założenia konta w Serwisie,

A.A.c)      udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,

A.A.d)     udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu,

A.A.e)      marketingu własnych produktów i usług administratora danych drogą tradycyjną,

A.A.f)       wysłania opinii o usługach i produktach administratora danych przez zewnętrzne serwisy badania satysfakcji, jak np. Opineo, Ceneo, etc, za zgodą osoby, które dane dotyczą,

A.A.g)      dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.

3.         Podanie danych jest niezbędne dla realizacji zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży,  dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.

4.         Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

5.         Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług, w tym zamówienia i kontaktu.

§4

Sposoby pozyskiwania danych

 

6.         Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:

A.A.a)      wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,

A.A.b)     wypełnienie formularza zamówienia w sklepie-online,

A.A.c)      rejestracja konta w Serwisie,

A.A.d)     podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,

A.A.e)      bezpośredni kontakt z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

 

§5

Zakres przetwarzanych danych

 

7.         Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:

A.A.a)      złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie: adres e-mail numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,

A.A.b)     złożenia zamówienia w sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, ewentualnie adres punktu odbioru,

A.A.c)      rejestracji konta w Serwisie lub sklepie online: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, login,

A.A.d)     wystawienia rachunku lub faktury: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, NIP,

A.A.e)      przygotowania i zawarcia umowy: imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, etc.

 

§6

Okres przetwarzania danych

 

8.         Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:

A.A.a)      przez okres trwania zawartej umowy,

A.A.b)     przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

A.A.c)      przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,

A.A.d)     do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

 

 

§7

Odbiorcy danych

 

9.         Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności podmiotom w zakresie:

A.B.hostingu strony www,

A.C.serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, w tym w celu automatyzacji newslettera, wystawiania faktur, obsługi zamówień, etc.

A.D.           prowadzenia obsługi księgowej,

A.E. prowadzenia obsługi biurowej,

A.F. brokera usług kurierskich,

A.G.           droppshippingu i obsługi zamówień.

10.     Dane osobowe Użytkownika mogą zostać także udostępnione podmiotom wspierającym administratora danych, w tym podmiotom realizującym usługi kurierskie i pocztowe, obsługę płatności online.

11.     Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 

§8

Prawa osób, których dane dotyczą

 

12.     Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

A.G.a)     prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,

A.G.b)     prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,

A.G.c)      prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,

A.G.d)     prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,

A.G.e)     prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,

A.G.f)       prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

A.G.g)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,

A.G.h)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

13.     W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 

§9

Postanowienia końcowe

 

1.       Administrator danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.

2.       W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu/Sklepu.

Administratorem danych jest Pracownia Krawiecka DeAngelistudio Danuta Ziędalska, ul.Łąkowa 22/8, 87-100 Toruń. Dane będą przetwarzanie w celu realizacji zamówień. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności oraz w polityce danych cookies.